версия для слабовидящихtsagan-chelutai1.ru - официальный сайт органов местного самоуправления сельского поселения «Цаган-Челутай»
Органы местного самоуправления сельского поселения «Цаган-Челутай»
Администрация Совет сельского поселения Избирательная комиссия интернет-приёмная муниципальные закупки и торги

Объявления

Стихи Нимаевой Ц.Д.

от 15 марта 2016 года

Цыренханда Нимаева 1953 оной августын 29-до Сагаан-Шулуутай нютагта түрэhэн. 1960 ондо hургуулида орожо, найман класс hуража, Могойтын дунда hургуули 1972 ондо  дүүргөөд, Сагаан-Шулуутай нютагайнгаа дунда hургуулида химиин лаборантаар ажалда ороо. 1974-1976 онуудта Шэтын культ-просвет училище дүүргэжэ, библиотекарь мэргэжэлтэй болоhон байна. Yхибүдтэ «Ёhо заншал» гэhэн кружок хэдэн жэлэй туршадаа ябуулаа. Дүшэн хоёр жэл нэгэ газартаа хүдэлжэ, наhанай амаралтада 2014 ондо гараа.  Цыренханда абгай элдэб янзын хубсаhа оёхо, шүлэг бэшэхэ дуратай. Цыренханда Нимаевна хоёр согсолбори ном гаргаhан байна: «Сэдьхэлэйм дуhалнууд», «Ажабайдалай эрьесэ».

Түрэл нютагни

Түби дэлхэйдэ ори гансахан

Түрэhэн нютагни Сагаан-Шулуутайм.

Талаар замда ябаад бусахадам,

Түрэл мэтэ угтан байдаг.

Басагад хүбүүдээ табихи дурагүй

Баян Хонгорнай тобойн hуудаг.

Баhа хүдөөhөө ерэhэн зондо

Баггүй дуратай юм гэлсэдэг.

Таряалан нугаяа сахин харадаг

Тарган Хонгор мандаа хүндэтэй.

Тала газарта тэбхын оршодог

 

Таатай зохид, нюдэндэ урихан.

Арад зониинь тэнтгэр зантай

Айл бүхэн тэгшэ байдалтай

Ород буряад эбтэй эетэй

Оролсон гаралсан булта hуудаг.

 

Эсэгымнай нэрэ мүнхэ

Yрөөнэйн эбэрэй Мүнгэшэдэ

Yбэлэй дунда hарада

Хүбүүн бэеэ оложо

Хүмүүнэй наhа эхилээ.

Хүсэд дүрбэ хонуулангүй

Хүдэhэн дэгэлэй энгэр соо

Хүршэ Жанчиб үбгэжөөл

Хүбүү асаржа табиба.

Хүдөө малда ажалтай

Хүгшэржэ ябаhан айлайда

Yриг байhан Нимында

Халима баяр болоо hэн.

Эбэр угжаяа хүхэhөөр,

Эхэ эсэгэдээ эрхэлhээр

Томо боложо бордойгоо,

Туhа хэжэ эхилээ.

Арбаад жаахан наhандаа

Аргагүй нэтэрүү зангаар

Алха баряад наяруулха

Абяанай шунал мэдүүлээ.

hэеы  гэрэй тэгэндэ

hаруул гэрэлэй дэнгээр

Хүнэй асарhан захяа

Хүсэлынь ханган дүүргэхэ

Хүхэ түмэр наншажа

Хүсэл сэдьхэлээ баясаха.

Эрын юhэн эрдэмтэй

Элинсэг Аюугаа дагажа,

Угтаа гартаа дүйтэй

Уран дархан болоо.

Дабтажа Майдари бүтөөhэн

Гармын Юндэн нагасынгаа

Зэмсэг, алха, дүшыень

Зүбөөр эдлэжэ ябаа.

Бүтөөл бүхэндөө тодоор

Буряад угалза hиилэжэ,

Бүхы шадамаар дүршэлөө

Бултыень гаргажа hуудаг hэн.

Округай дарга Цыренов

Орожо гэртэнь ерэхэдээ

Холын хүндэтэй айлшанда

Хутага хэрэгтэй гэхэдэнь,

Yдэр hүни hуужа,

Yсэд нэтэрүү оролдожо,

Табан хоног соо хутага

Түргэн гэгшээр бүтөөхэ.

Агын дасанай ламахай

Аргагүй яаралтай ерээд,

Мэтэр түргэн домбо хыш

Мүнөө Инди ошохом гэхэ.

Тоогүй олон бүтөөлынь

Түбеэр дүүрэн тараhан юм.

Сүлөөтэ ольтирогой хүбүүн

Рауль Кастродо бэлэглэhэн

Мүнгэнь хутагань мүнөө

Музейдэ табяатай ёhотой.

Шажан мүргэлдэ хабаатай

Шүтөөн болохо хэрэгсэл

Сүүгэлэй, Агын, Эгэтын

Дасангуудта табяатай байхал.

Хэды олон хэнгэрэг

Хонгёо дуутан ганглин

Мүнгөөр дабтаhан наhата

Мүнөөшье хаража уярмаар.

Хоёр хушуун үринэрөө

Хүнэй зэргэдэ үндылгөө,

Дүүрэн аша гушанараа

Дурлан, энхэрэн hуудаг hэн.

Гурбан эрдэниин тоогоор

Гурбан хүбүүд нэрэдэмни

Угайм холбоо таhархагүй гэжэ

Уяран, уяран хэлэдэг hэн.

Наhаараа hууhан Сэрэгмаатаяа

Наhа буян эдлэжэ,

Наян хоёр наhан дээрээ

Нарата замбииhаа ошоо бэлэй.

Абымни нэрэ хододоо мүнхэ

Аша гушань саашадаа үдэхэ

Талаан бэлигэйнь эрдэм шадаса

Таhархагүй гэжэ найдан байхабди.

 

Тоонтомни

Хайрата эхэhээ түрэжэ

Хүмүүнэй бэе олоходом,

Харахан зөөлэхэн хүрьhэндээ

Хүлеэн абаал тоонтомни

Хүлөө шоройдоhон газарни

Хэзээш намдаа урин даа.

Хэдыш холо ябаа hаам,

Ходол угтан байдаг даа.

Аянда ябаад бусахадам,

Агаарынь ондоо хоншуухан

Мүргэлтын эбэртэ хэзээшье

Мээхэйрэн угтадаг нютагни.

 

Барилдааша Нима Туртуевта

 

Уулын бүргэд мэтэ

Урагшаа дабшан дүүлижэ,

Угтажа хүлеэхэ илалта

Урматай дабажа ябаарай.

Хадын бүргэд шэнги

Хатуу зоригтой ябаарай.

Хэдыш хүндэ байбалшье

Хүндэ диилдэнгүй ябаарай.

Наранhаа наашаа элидэг

Нашан бүргэд шубуундал

Нааданай байда буляарай

Нэтэрүү үсэд ябаарай.

Уг удам дамжаhан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все объявления

Информация по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Объявления

Главное

Полезная информация
ГосУслуги.Ру
Сайты государственных органов и другая полезная информация
 • ПрезидентПрезидент Российской Федерации
  Сайт президент.рф
 • ПравительствоПравительство Российской Федерации
  Сайт правительство.рф
 • ГосударственнаяГосударственная дума Российской Федерации
  Сайт duma.gov.ru
 • ЕдиныйЕдиный портал государственных и муниципальных услуг
  Сайт gosuslugi.ru
 • ОфициальныйОфициальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
  Сайт torgi.gov.ru
Прокрутить влево
Прокрутить вправо
Открытые данные
Ограничение по возрасту: 18+.  |  Сегодня: 04 августа 2021 года, среда.  |  Версия для слабовидящих  |  ↑ Вверх ↑
Сайт tsagan-chelutai1.ru является официальным сайтом органов местного самоуправления сельского поселения «Цаган-Челутай»
Электронная почта info@tsagan-chelutai1.ru является официальной электронной почтой органов местного самоуправления сельского поселения «Цаган-Челутай»
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс.Метрика © 2013 - 2021 Органы местного самоуправления сельского поселения «Цаган-Челутай»
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз